Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2829 v k. ú. Stodůlky se stavbou P13-osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranicí u křižovatky s ul. Běhounkova dle projektové dokumentace

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0439/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0439/2022 ze dne 07.11.2022

21. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2829 v k. ú. Stodůlky se stavbou P13- osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranicí u křižovatky s ul. Běhounkova dle projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemek par. č. 2829 v k. ú.Stodůlky v rámci stavby P13-osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranicí u křižovatky s ul. Běhounkova, za účelem položení nového kabelového vedení VO, včetně zemnícího drátu a nového stožáru VO dle projektové dokumentace. Před zahajením prací uzavře investor stavby s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na pronájem předmětného pozemku.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení