Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2835 v k. ú. Stodůlky se stavbou: P13-osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranicí u křižovatky s ul. v Hůrkách podle předložené situace

19. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0522/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 19.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0522/2022 ze dne 19.12.2022

16. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2835 v k. ú. Stodůlky se stavbou: P13- osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranicí u křižovatky s ul. v Hůrkách podle předložené situace

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku par. č. 2835 v k. ú. Stodůlky se stavbou: P13-osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranicí u křižovatky s ul. v Hůrkách, podle předložené situace. Před zahájením prací uzavře investor stavby s MČ Praha 13 smlouvu o výpůjčce.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.01.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení