Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku se stavbou „Hospodaření s dešťovou vodou s využitím v přírodních zahradách v areálu ZŠ Mohylová – novostavba akumulační jímky na pozemku parc. č. 2131/162 v k. ú. Stodůlky“ dle předložené projektové dokumentace

05. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 0498/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 05.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0498/2022 ze dne 05.12.2022

13. Souhlas vlastníka pozemku se stavbou „Hospodaření s dešťovou vodou s využitím v přírodních zahradách v areálu ZŠ Mohylová – novostavba akumulační jímky na pozemku parc. č. 2131/162 v k. ú. Stodůlky“ dle předložené projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

s realizací stavby „Hospodaření s dešťovou vodou s využitím v přírodních zahradách v areálu ZŠ Mohylová – novostavba akumulační jímky na pozemku parc. č. 2131/162 v k. ú. Stodůky“ dle předložené projektové dokumentace. Souhlas se vydává za účelem uzemního a stavebního řízení.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení