Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku se stavbou „S-150558, Praha 13 – Stodůlky, Münzbergerových 2811 – nová SD 922, kNN (S-150558)“ na pozemcích v k.ú. Stodůlky

10. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0009/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0009/2022 ze dne 10.01.2022

9. Souhlas vlastníka pozemku se stavbou „S-150558, Praha 13 – Stodůlky, Münzbergerových 2811 – nová SD 922, kNN (S-150558)“ na pozemcích v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 1236/140, parc. č. 1236/177, parc. č. 1456/1, parc. č. 1456/30, parc. č. 1456/33, parc. č. 1456/34, parc. č. 1456/36, parc. č. 2229/2 a parc. č. 2242/1, vše v k.ú. Stodůlky, se stavbou „S-150558, Praha 13 – Stodůlky, Münzbergerových 2811 – nová SD 922, kNN (S-150558)“. Před zahájením stavby uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na předmětné pozemky.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení