Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemků v k.ú. Stodůlky se stavbou „Ohrada 1-4, nové kNN (EVR) a obnova kNN (kVN – kolektor) PREdistribuce“

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0092/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0092/2022 ze dne 14.03.2022

16. Souhlas vlastníka pozemků v k.ú. Stodůlky se stavbou „Ohrada 1-4, nové kNN (EVR) a obnova kNN (kVN – kolektor) PREdistribuce“

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 2342/10, parc. č. 2342/100, parc. č. 2342/199, parc. č 2342/289, parc. č. 2342/291, parc. č. 2342/292, parc. č. 2342/293, parc. č. 2342/296, parc. č. 2342/314, parc. č. 2342/315, parc. č. 2342/316, parc. č. 2342/320, parc. č. 2342/326, parc. č. 2342/467, parc. č. 2342/484, parc. č. 2342/485, parc. č. 2342/542, parc. č. 2342/545, parc. č. 2342/555, parc. č. 2342/623, parc. č. 2342/676, parc. č. 2342/688, parc. č. 2342/689 a parc. č. 2342/797, vše v k. ú. Stodůlky, se stavbou „Ohrada 1-4, nové kNN (EVR) a obnova kNN (kVN – kolektor) PREdistribuce“ dle projektové dokumentace. Před zahájením stavby uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na předmětné pozemky.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 18.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení