Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku do prostoru budovy č.p. 1743 katastr. území Stodůlky (ul. Trávníčkova) hl. m. Prahy

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0453/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0453/2022 ze dne 07.11.2022

36. Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku do prostoru budovy č.p. 1743 katastr. území Stodůlky (ul. Trávníčkova) hl. m. Prahy

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s umístěním sídla Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Lužiny, z. s., v prostoru budovy č.p. 1743 katastrálního území Stodůlky (ul. Trávníčkova) hl. m. Prahy

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Lužiny, z. s., do prostoru budovy č.p. 1743 katastrálního území Stodůlky (ul. Trávníčkova) hl. m. Prahy

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 18.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení