Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku do prostoru budovy č.p. 2177 katastr. území Stodůlky (ul. Ovčí hájek) hl. m. Prahy

23. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0020/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 23.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0020/2023 ze dne 23.01.2023

11. Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku do prostoru budovy č.p. 2177 katastr. území Stodůlky (ul. Ovčí hájek) hl. m. Prahy

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s umístěním sídla Spolku rodičů při MŠ Ovčí hájek v prostoru budovy č.p. 2177 katastrálního území Stodůlky (ul. Ovčí hájek) hl.m. Prahy

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Spolku rodičů při MŠ Ovčí hájek do prostoru budovy č.p. 2177 katastrálního území Stodůlky (ul. Ovčí hájek) hl.m. Prahy

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.01.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení