Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Třebonice

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0329/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0329/2021 ze dne 26.07.2021

13. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Třebonice

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Třebonice:

• se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 41 a parc. č. 10/31 v k.ú. Třebonice, ve vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXX a s připojením na stávající inženýrské sítě dle předložené projektové dokumentace s tím, že před zahájením stavebních prací uzavře investor na předmětný pozemek s MČ Praha 13 nájemní smlouvu

• s vybudováním vjezdu pro napojení pozemku parc. č. 10/31 v k.ú. Třebonice na místní komunikaci na pozemku parc. č. 10/1 v k.ú. Třebonice v ulici Pod Vrškem, na náklady investora

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.08.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení