Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2336/6 v k. ú. Stodůlky, za účelem přístavby RD Stodůlky na pozemku parc. č. 2337/83 a parc. č. 2337/70 v k. ú. Stodůlky

12. 09. 2022
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0379/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 12.09.2022

USNESENÍ číslo UR 0379/2022 ze dne 12.09.2022

13. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2336/6 v k. ú. Stodůlky, za účelem přístavby RD Stodůlky na pozemku parc. č. 2337/83 a parc. č. 2337/70 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2336/6 v k. ú. Stodůlky, se záměrem stavby „Přístavba RD Stodůlky“ na pozemcích parc. č. 2337/83 a parc. č. 2337/70 v k. ú. Stodůlky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení