Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 287/3 v k.ú.Třebonice

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0337/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0337/2022 ze dne 29.08.2022

28. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 287/3 v k.ú.Třebonice

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 287/3 v k. ú. Třebonice:
• se stavbou dvou rodinných domů na pozemku parc. č. 291/60 v k. ú. Třebonice, ve vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXX XXXXX, dle předložené projektové dokumentace
• s vybudováním 2 nových vjezdů pro napojení na místní komunikaci v ulici K Chabům na pozemku parc. č. 287/3 v k. ú. Třebonice na náklady investora

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit žadateli stanovisko RMČ

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení