Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas zřizovatele s prodloužením nájemních smluv u služebních bytů v ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 a FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0104/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0104/2022 ze dne 14.03.2022

28. Souhlas zřizovatele s prodloužením nájemních smluv u služebních bytů v ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 a FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

Rada městské části

I. souhlasí

s prodloužením platnosti uzavřených nájemních smluv u 1 služebního bytu v ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 a 2 služebních bytů v FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové kontrasignovat dodatky smluv mezi dotčenými základními školami a nájemníky jejich služebních bytů

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení