Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Soutěž – výzva více zájemcům na nákup osobních aut pro potřeby MÚ

12. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 5/1999

 

usnesení  č. 005  z 1.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 12.1.1999


 


     I.     schvaluje          


    


záměr nákupu 7 osobních automobilů pro potřeby MÚ


 


     II.     doporučuje  mz             


 


schválit převod finančních prostředků ve výši 1,200 tis. Kč z VHČ na posílení rozpočtu MÚ MČ Praha 13 v roce 1999, jako úhradu za dopravní prostředky, formou leasingu. Tyto prostředky do majetku MÚ MČ P 13 budou zařazeny v roce 2002, kdy bud tento leasing uhrazen


 


 


 


     III.     jmenuje      


 


komisi pro zpracování technické specifikace výzvy a vyhodnocení nabídek ve složení:


 


1. Ing. Petr Bratský                                    náhradník       1.Ing. Lubomír Němejc


2. Ing. Milan Dvořák                                                            2.Mgr. Karel Vostárek


3. Petr Weber                                                              3.p.Pavel Hartman


4. RNDr. Jiří Mašek                                                 4.JUDr.Kateřina Černá


5.RNDr.Miloš Gregar                                              5.RNDr.Tomáš Páv


6. p.Petr Kužel                                                         6.Ing.Karel Mozr


7.dr.Přemysl Berg                                                     7.Ing. Walter Kricner


 


Tajemník: Ing. Kratochvílová


 


     IV.     pověřuje             

*


ZS Ing. Dvořáka


[MIDV]


T: 31.01.99


 


1.   zasláním výzvy vybraným uchazečům dle důvodové zprávy včetně dalších uchazečů  


     navržených MR


2. svoláním komise za účelem zpracování zadání výzvy