Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanice Hůrka-přemostění Petržílkovy ulice

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 116/2000

Souhlasí


s realizací lávky pro pěší, která překlene ul. Petržílkovu a propojí tak terénní terasu před gymnáziem J. Heyrovského s polyfunkčním objektem Centra západ, s těmito připomínkami:


– Investor zajistí po celou dobu stavby příjezd i přístup ke všem objektům v dotčené oblasti – min. pro pohotovostní vozidla.


– V případě výkopových prací v komunikaci nebo při záboru veřejného prostranství musí požádat investor o povolení zvláštního užívání komunikací DOP MÚ MČ Praha 13 a musí předložit návrh DIO – včetně souhlasného stanoviska Policie ČR SHMP DI.


– Barevné řešení lávky bude konzultováno na OÚR MÚ MČ Praha 13