Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2022 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13

10. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0004/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0004/2022 ze dne 10.01.2022

4. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2022 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČ

a) schválit paušální výši částky, která bude horní hranicí pro výplatu ušlé mzdy nebo výdělkuneuvolněných členů ZMČ Praha 13, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to ve výši 300 Kč/hod. pro kalendářní rok 2022,

b) schválit nejvyšší částku 3.000 Kč, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout jako náhraduvýdělku neuvolněnému členovi ZMČ Praha 13, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za výkon funkce,

c) stanovit rozsah doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 v rozmezí od 09:00 – 17:00 hod.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení