Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovení platu statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027

07. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0049/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

3. schůze rady MČ z 07.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0049/2022 ze dne 07.02.2022

21. Stanovení platu statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

• plat statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027, Mgr. Pavlíně Tomsové dle předloženého návrhu platového výměru (viz příloha materiálu č. 2) s platností od 1.1.2022 (do 1.2.2022)

• plat statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027, Mgr. Pavlíně Tomsové dle předloženého návrhu platového výměru (viz příloha materiálu č. 3) s platností od 2.2.2022

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat oba platové výměry vypracované odborem školství a zajistit jejich předání statutární zástupkyni ředitelky ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 18.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení