Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovení postupu k vypořádání ukončení činnosti – vykonávání správy nemovitostí MČ P-13 firmou Realing 92

26. 01. 1999
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 29/1999

 

usnesení  č. 029  z 2.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 26.1.1999       


     I.       bere  na  vědomí             


 


návrh postupu vypořádání účetní uzávěrky k 31.5.98 z důvodů ukončení správcovské činnosti fy Realing 92 obsažené v důvodové zprávě


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


KT: 15.02.99


 


zajistit chybějící účetní doklady fy Realing 92. V případě nedodání je zajistit úředně od dodavatelů a fy VAKUS a případné vzniklé náklady vyúčtovat Realingu


 


     III.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 27.01.99


 


1) ve spolupráci s AKR vypořádat hospodářský výsledek dle stávajících dokladů MČ spravované fy Realing 92 za období 01-05/98 (tj. do 31.05.98)


2) ve spolupráci s AKR požádat Českou poštu a.s. o opisy plateb přes VAKUS (kopie složenek), zahájit rekonstrukci tržeb a služeb


3) ve spolupráci s EKO a AKR stanovit závazné analytické členění účtů pro SF, které převzaly správu po Realingu 92, a to takto:


311 90 odběratelé


314 90 poskytnuté zálohy


321 90 dodavatelé


324 80 přijaté zálohy


324 90 přijaté zálohy


325 90 ostatní závazky


348 90 dotace a ostatní zúčtování, a toto členění oznámit těmto SF


 


4) ve spolupráci s EKO a AKR stanovit účet pro vypořádání účetnictví mezi MČ a SF (spojovací účet)


 


     IV.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


 


informovat MR o postupu prací směřujících k vypořádání MČ s firmou Realing 92 průběžně vždy 1 x za čtvrtletí daného roku


 


     V.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.03.99


 


průběžně sledovat navržené opatření ve věci Realing 92 v návaznosti na čerpání fin. prostředků MÚ MČ Praha 13 pro rok 1999 průběžně vždy 1 x za čtvrtletí daného roku


 


     VI.     ukládá       

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 30.01.99


 


specifikovat dělbu činnosti mezi AKR a EKO při zajištění kauza Realing 92 tak, aby byla provedena zřetelně a odděleně činnost kontrolní a účetní


 


     VII.     ukládá       

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 26.02.99


 


připravit návrh organizačních změn v OŘ MÚ, resp. v náplni pracovní činnosti odborů tak, aby byla na MÚ MČ Praha 13 centralizována činnost účetních operací, týkající se hospodaření MČ P 13 v EKO na straně jedné a centrální provádění všech kontrolních činností v AKR na straně druhé


 


     VIII.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


 


předložit zprávu o vypořádání se SF Realing 92 spolu s rozbory hospodaření SF za rok 1998 zastupitelstvu