Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k udělení souhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0561/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0561/2021 ze dne 20.12.2021

21. Stanovisko k udělení souhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu tohoto materiálu

II. nesouhlasí

s přijetím majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení po zemřelém XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ příslušné notářce ve spolupráci s odborem sociální péče

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení