Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k záměru HMP k přebírání dat a zjišťování informací od dodavatelů médií u objektů svěřených do správy MČ Praha 13 vč. schválení plné moci

08. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 0490/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

19. schůze rady MČ z 08.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0490/2021 ze dne 08.11.2021

15. Stanovisko k záměru HMP k přebírání dat a zjišťování informací od dodavatelů médií u objektů svěřených do správy MČ Praha 13 vč. schválení plné moci

Rada městské části

I. nesouhlasí

1/ se záměrem HMP k přebírání hromadných dat o spotřebách energií a médií od dodavatelů u objektů svěřených do správy městské části Praha 13

2/ s udělením „Plné moci hlavnímu městu Praze k přístupu k informacím o spotřebě energií a médií a k informacím o budovách“, za účelem zjišťování a shromažďování informací a dat o spotřebě energií a médií od dodavatelů těchto médií a o budovách u objektů svěřených do správy městské části Praha 13

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat usnesení rady k rukám náměstka primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti Ing. Petru Hlubučekovi

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 16.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení