Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k prodeji pozemku parc.č. 129/13 v k.ú. Stodůlky

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0303/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0303/2021 ze dne 21.06.2021

23. Stanovisko pro MHMP k prodeji pozemku parc.č. 129/13 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s úplatným převodem pozemku parc.č. 129/13 v k.ú. Stodůlky z vlastnictví hl. m. Prahy paní XXX XXXXXX za účelem narovnání vlastnických vztahů

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ Praha 13 prostřednictvím OMBAI žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení