Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k záměru prodeje popř. nájmu pozemků parc.č. 1086/22 a parc.č. 1087/1 v k.ú. Stodůlky

11. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0445/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 11.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0445/2021 ze dne 11.10.2021

11. Stanovisko pro MHMP k záměru prodeje popř. nájmu pozemků parc.č. 1086/22 a parc.č. 1087/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s prodejem popř. dlouhodobým nájmem pozemků parc.č. 1086/22 a parc.č. 1087/1, vše v k.ú. Stodůlky, pro společnost ČEZ, a.s., a společnost DERECON, a.s., za účelem vybudování ekologického areálu pro motoristy, dobíjejicí stanice a mycí linky pro elektromobily

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi zaslat stanovisko RMČ odboru využití a správy pozemků Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru MBAI

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení