Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP ke směně částí pozemků parc. č. 1195/3 a parc. č. 1195/2 v k. ú. Stodůlky

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0473/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0473/2022 ze dne 21.11.2022

20. Stanovisko pro MHMP ke směně částí pozemků parc. č. 1195/3 a parc. č. 1195/2 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

se směnou části pozemku parc. č. 1195/3 o výměře cca 5 m2, ve vlastnictví HMP, za část pozemku parc. č. 1195/2 o výměře cca 5 m2, ve vlastnictví XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, vše v k. ú. Stodůlky z důvodu majetkoprávního narovnání

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit odboru hospodaření s majetkem MHMP prostřednictvím odboru MBAI stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení