Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků parc.č. 1562/5 o výměře cca 30 m2 za parc.č. 2694/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Stodůlky za účelem změny místa umístění kontejnerů

25. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0468/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 25.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0468/2021 ze dne 25.10.2021

14. Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků parc.č. 1562/5 o výměře cca 30 m2 za parc.č. 2694/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Stodůlky za účelem změny místa umístění kontejnerů

Rada městské části

I. nesouhlasí

se směnou části pozemku parc.č 1562/5 o výměře cca 30 m2 ve vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXX za část pozemku parc.č.2694/3 o výměře cca 30 m2 ve vlastnictví HMP, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem přemístění kontejnerů na tříděný odpad, protože zvolené místo není vhodné pro umístění kontejnerů z důvodu šířky vozovky, umístění veřejného osvětlení, vzdálenosti od rodinných domů a dále z důvodu nedoporučujícího stanoviska OŽP

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení