Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP ke směně staveb a pozemků ve vlastnictví HMP v k.ú. Holešovice za pozemky ve vlastnictví Dopravního podniku HMP v k.ú. Stodůlky a Třebonice

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0555/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0555/2021 ze dne 20.12.2021

15. Stanovisko pro MHMP ke směně staveb a pozemků ve vlastnictví HMP v k.ú. Holešovice za pozemky ve vlastnictví Dopravního podniku HMP v k.ú. Stodůlky a Třebonice

Rada městské části

I. souhlasí

se směnou stavby KOMOKO a částí pozemků parc. č. 199/1, 2278/1, 2279/1, 2480, 42, 133/9, 133/12, 133/13, 160/12, 189, 2273/2 a 2279/2, v k.ú. Holešovice, ve vlastnictví HMP za pozemky parc.č. 2703/10, 2860/184, 2860/185, 678/3, 684/5, vše v k.ú. Stodůlky a pozemky parc.č. 316/1, 615/5, 615/7, 625/11, 632/2, 634/2, 638/1, 638/4 a 638/5, vše v k.ú. Třebonice, ve vlastnictví Dopravního podniku HMP, a.s.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi zaslat prostřednictvím odboru MBAI usnesení Rady MČ P13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 05.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení