Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP – revokace usnesení RMČ č. UR 0410/2017 ze dne 11.09.2017

07. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0035/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

3. schůze rady MČ z 07.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0035/2022 ze dne 07.02.2022

7. Stanovisko pro MHMP – revokace usnesení RMČ č. UR 0410/2017 ze dne 11.09.2017

Rada městské části

I. revokuje

usnesení RMČ č. UR 0410/2017 ze dne 11.09.2017

II. souhlasí

s úplatným převodem pozemků parc. č. 2072/5 o výměře 2.913 m2, parc. č. 2072/6 o výměře 299 m2, parc. č. 2072/36 o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. 2072/4 o výměře cca 5.500 m2 a části pozemku parc. č. 2072/37 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Stodůlky, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. III. zásadně nesouhlasí se zcizením části pozemku parc. č. 2072/4 v k.ú. Stodůlky, který je v území OB a trvá na tom, aby si MHMP ponechal pozemky pro možnost realizace vlastní investiční činnosti ve prospěch občanů

IV. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 18.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení