Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP – revokace usnesení RMČ č. UR 0514/2018 ze dne 03.12.2018

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0295/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0295/2021 ze dne 21.06.2021

15. Stanovisko pro MHMP – revokace usnesení RMČ č. UR 0514/2018 ze dne 03.12.2018

Rada městské části

I. revokuje

usnesení RMČ č. UR 0514/2018 ze dne 03.12.2018

II. nesouhlasí

s úplatným převodem části pozemku parc. č. 2315/22 v k.ú. Stodůlky o výměře 428 m2 z důvodu nesouhlasného stanoviska Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru hospodaření s majetkem MHMP prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.06.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení