Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko správce komunikace na pozemku parc. č. 1177/147 v k. ú. Stodůlky k vybudování přípojek IS a vjezdu, za účelem připojení novostavby RD

27. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0426/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 27.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0426/2021 ze dne 27.09.2021

14. Stanovisko správce komunikace na pozemku parc. č. 1177/147 v k. ú. Stodůlky k vybudování přípojek IS a vjezdu, za účelem připojení novostavby RD

Rada městské části

I. souhlasí

jako správce komunikace na pozemku parc. č. 1177/147 v k.ú. Stodůlky s připojením k IS – plynovodu, kanalizace, vodovodu a elektřiny, za účelem připojení navrhované novostavby RD na pozemku parc. č. 1180/1 v k.ú. Stodůlky s tím, že před zahájením stavby uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na předmětný pozemek

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 22.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení