Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2190/1 v k. ú. Stodůlky pro vydání společného povolení stavby „Bytový dům v ul. Kopanina – Praha“

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0089/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0089/2022 ze dne 14.03.2022

13. Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2190/1 v k. ú. Stodůlky pro vydání společného povolení stavby „Bytový dům v ul. Kopanina – Praha“

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2190/1 v k. ú. Stodůlky s novostavbou „Bytový dům v ul. Kopanina – Praha“, s připojením na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu dle projektové dokumentace z důvodu nesouhlasného stanoviska Komise územního rozvoje. Umístěním BD s navrženým parkováním pouze na pozemku okolo domu tak dojde k nárůstu zpevněných ploch a úbytku zeleně a k narušení uliční čáry, kterou ostatní zástavba v ulici respektuje. Vzhledem k těmto skutečnostem lze konstatovat, že předložený záměr je v daném území nevhodný a neodpovídá charakteru stávající zástavby.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení