Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky k projektové dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení

21. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0066/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 21.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0066/2022 ze dne 21.02.2022

11. Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky k projektové dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky, s připojením na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu novostavby trojdomu „Tři oříšky“, dle projektové dokumentace, z důvodu nesouhlasného stanoviska Komise územního rozvoje. Z hlediska architektonického a i s ohledem k charakteru zástavby v daném území je předložený záměr příliš hmotný, předimenzovaný a svým umístěním neúměrně zahustí lokalitu včetně navýšení dopravy v klidu.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 18.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení