Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2246/21 a parc. č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky, k novostavbě „BYTOVÝ DŮM – ARMÁDY“ a k připojení na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, dle projektové dokumentace

25. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0467/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 25.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0467/2021 ze dne 25.10.2021

13. Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2246/21 a parc. č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky, k novostavbě „BYTOVÝ DŮM – ARMÁDY“ a k připojení na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, dle projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 2245/3 a parc. č. 2246/21, vše v k.ú. Stodůlky, s novostavbou „Bytový dům – Armády“ a s připojením na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, dle projektové dokumentace. Před zahájením stavby uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na předmětné pozemky.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 12.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení