Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

STL propojovací plynovod Pod hranicí, k.ú. Stodůlky – Praha 5

20. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 192/1999


Souhlasís  výstavbou STL propojovacího plynovodu Pod hranicí, k. ú. Stodůlky – Praha 5 za těchto podmínek, že:
  1. Stavba plynovodu bude koordinována s  výstavbou kabelového přívodu 22 kV pro


tranzitní ústřednu JZM a administrativního objektu Goldbeck.
  1. O veškerých zásazích do zeleně musí být vyrozuměn orgán ochrany přírody a


krajiny.
  1. Bude zajištěn příjezd i přístup ke všem objektům v  dotčené oblasti min. pro


pohotovostní vozidla.
  1. Případné přechody přes ul. Armády a komunikace s   provozem MHD budou


provedeny protlakem.
  1. Po dobu realizace stavby bude uzavřena nájemní smlouva na pozemky svěřené MČ Praha 13  2. Bude předloženo souhlasné stanovisko Policie ČR SHMP DI.  3. V případě výkopových prací v komunikaci, “komunikační zeleni”, chodníku požádá investoro povolení zvláštního užívání komunikací OD MÚ MČ Praha 13 a předloží návrh DIO min. 4 týdny před zahájením prací