Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Udělení dotací v sociální oblasti

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0186/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0186/2022 ze dne 23.05.2022

4. Udělení dotací v sociální oblasti

Rada městské části

I. schvaluje

1. poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2022 u žádostí do výše požadavku 50.000 Kč uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu2. návrhy typových smluv o poskytnutí dotace dle příloh materiálu č. 4, č. 5 a č. 63. pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s. (projekt Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s.), které je přílohou č. 7 předloženého materiálu4. pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Tichý svět, o.p.s. (projekt Sociální a právní poradna Tichého světa), které je přílohou č. 8 předloženého materiálu5. pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Tichý svět, o.p.s. (projekt Zvyšování sociálních dovedností), které je přílohou č. 9 předloženého materiálu6. „Závazné pokyny pro správné vyúčtování dotací v sociální oblasti pro rok 2022“, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat příslušné smlouvy o poskytnutí dotace (včetně pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s. a 2 pověření pro Tichý svět, o.p.s.), pro žádosti do výše požadavku 50.000 Kč uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 15.09.2022

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit kontrolu vyúčtování přidělených dotací v oblasti sociální v roce 2022

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2023

IV. doporučuje

ZMČschválit poskytnutí dotací a příslušné smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sociální pro rok 2022 u žádostí s výší požadavku nad 50.000 Kč uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení