Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ukončení nájmů nebytových prostor v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Janského 2254 Praha 5

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0443/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0443/2022 ze dne 07.11.2022

25. Ukončení nájmů nebytových prostor v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Janského 2254 Praha 5

Rada městské části

I. bere na vědomí

a/ jednostrannou výpověď spol. S-ORTODONCIE, s. r. o., zastoupená Ing. Kateřinou Skácelovou

– jednatelkou, se sídlem Hostinského 1533, 155 00 Praha 5, IČO 242 48 479, z nájmu prostoru sloužícího podnikání č.130, o celkové výměře 129,10 m2 , na adrese Hostinského 1533, Praha 5, pronajímaných na základě NS S/974/205/1603/P/2007 ze dne 21.11.2007 vč. dodatků, výpovědní doba činí 3 měsíce a nájemní poměr skončí dnem 31.12.2022 b/ jednostrannou výpověď paní Jarmily Ščukové, XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XX IČO 439 46 585, jako spolunájemkyně z nájmu prostoru sloužícího podnikání č.106, o celkové výměře 108,54 m2 , na adrese Janského 2254, Praha 5, pronajímaných na základě NS S/397/2019/MBAI ze dne 20.11.2019 vč.dodatků, výpovědní doba činí 3 měsíce a nájemní poměr skončí dnem 31.12.2022

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové informovat XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX o tomto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení