Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa dohodou a návrh na uzavření smlouvy s novým nájemcem daného parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13)

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0450/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0450/2022 ze dne 07.11.2022

33. Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa dohodou a návrh na uzavření smlouvy s novým nájemcem daného parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu;

II. schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy č. 3070802Š2015 dohodou s XXXX XXXXXX XXXXXXX

2. pronájem parkovacího místa č. 60 pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13) XXXXX XXXXXXXX

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

1. podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 3070802Š2015 s XXXX XXXXXX XXXXXXX

2. podepsat nájemní smlouvu s XXXXXX XXXXXXX o pronájem parkovacího místa č. 60 pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13)

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 14.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení