Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uplatnění smluvní pokuty SF INTERGATE, s.r.o.

09. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 95/1999

 

usnesení  č. 095  z 5.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 9.3.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


s uplatněním sankce 100 tis. Kč pro porušení mandátní smlouvy


Hlava IV. čl. 1


Hlava IV. čl. 2b) c)


Hlava V. čl. 5a)


Hlava V. čl. 5b)


Hlava XII. čl. 5a)


a to tím, že v několika případech nebyl touto SF splněn pokyn vlastníka


 


     II.     ukládá       

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.03.99


 


uvědomit ředitele SF o udělení pokuty a spolu s EKO prověřit, zda byla SF INTERGATE pokuta zaplacena


 


     III.     pověřuje             

*


ZS p.Webera


[PEWE]


T: 31.03.99


 


zajistit projednání problematiky sankcí při nedodržování smluv  na správu bytových objektů SF


a návrhu dodatku k uzavřeným smlouvám v Komisi legislativně-právní a v Komisi pro správu bytového fondu