Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uplatnění smluvní pokuty u SF IKON s.r.o.

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 273/1999

I. bere na vědomí


zprávu OKHDF o kontrole SF IKON dle úkolu vyplývajícího z usnesení MR, nepovažuje jedno pochybení SF IKON za závažné porušení mandátní smlouvyII. Souhlasís neuplatňováním smluvní pokuty u SF IKONIII. Souhlasí


s uplatněním ušlého nájmu ve výši 6.738,- Kč a to na základě smlouvy o správě nemovitostí hlava XI. bod 1


IV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.05.99informovat ředitele SF IKON o rozhodnutí MR