Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úprava platů vybraných ředitelek MŠ a ředitelů ZŠ zřizovaných MČ Praha 13

23. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0022/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 23.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0022/2023 ze dne 23.01.2023

13. Úprava platů vybraných ředitelek MŠ a ředitelů ZŠ zřizovaných MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

1. předloženou důvodovou zprávu

2. zvýšení platu ředitele ZŠ časovým postupem

II. schvaluje

1. zvýšení příplatku za vedení 5 ředitelkám MŠ a 2 ředitelům ZŠ zřizovaných MČ Praha 13 v důsledku navýšení výkonů jejich škol ve šk. roce 2022/23 a v souvislosti se změnou přílohy č. 1 „Pravidla pro stanovení příplatku za vedení a osobního příplatku ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM zřizovaných MČ Praha 13“

2. zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ U STROMU

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nové platové výměry vypracované odborem školství

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 27.01.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení