Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Úprava Zásad pronájmu nebytových prostor

08. 12. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 152/1999
 


 


 
I. schvaluje
upravené Zásady pronájmu nebytových prostor s těmito změnami:– Čl. 5 v bodě B. Nebytové prostory, odst. 1.doplnit za text v závorce “(viz příloha č.6)” :


“Po předání nebytových prostor v souladu s výpovědní lhůtou předá správcovská firma


bez zbytečného odkladu vlastníkovi vyplněný protokol …” a dále původní text– Čl. 5 v bodě B. Nebytové prostory, odst. 5. změnit text posledního řádku takto:


“…který podá první písemnou žádost za jím nabídnutou částku nájemného, minimálně


však za 500 Kč/m2/rok.”– Čl. 5 v bodě B. Nebytové prostory, odst. 11. vypustit tuto část textu první věty:


“…a právní rozhodnutí v souladu s § 3, odst. 2 zákona 116/90 Sb. …” 


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.12.99
a) zapracovat výše uvedené změny textu formulované zastupitelstvem a předat upravené Zásady všem SF s platností a účinností od 1.1.2000


b) zajistit zveřejnění upravených Zásad na úřední desce MÚ