Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Urbanistická studie Zličín – Sobín

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 308/1999

doporučuje mz


A/ SouhlasIT


s  urbanistickou studií Zličín – Sobín pouze za těchto podmínek:Městská část Praha 13
  1. Požaduje zapracovat do urbanistické studie v  lokalitě Pod Zličínem konkrétní řešení napojení navržených inženýrských sítí na stávající, včetně návrhu zafinancování a navrhuje následující postup při řešení:
  1. zrevitalizovat Motolský potok  2. dořešit vlastnické vztahy k  pozemkům  3. dořešit inženýrské sítě  4. dořešit systém komunikací
  1. Požaduje v oblasti dopravy dopracovat vyřešení kolizních míst na ulici Jeremiášova – jedná se o křižovatky Rozvadovská spojka x Jeremiášova x Lýskova, Rozvadovská spojka x Jeremiášova x Bavorská, Jeremiášova x Sárská (Kopanina) x příjezdová komunikace ke Scontu.

  1. Požaduje v případě rozšíření obchodního areálu Impuls (bývalé Pronto Plus)


zapracování nového příjezdu z  Jeremiášovy ulice, včetně návrhu dopravního


řešení dané křižovatky.

  1. Požaduje, aby obousměrné komunikace u navržené zástavby nových rodinných domků měly jízdní pruhy v  šíři 6 m (2 x 3 m) a chodník minimální šířky 1,5 m – pouze ve výjimečných případech.

  1. Požaduje dopracovat prostorové uspořádání inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, plynu a slaboproudých rozvodů) v  lokalitě Pod Zličínem.B/ ULOŽIT


starostovi


prosazování požadavků městské části a jejich zapracování do urbanistické studie Zličín-Sobín