Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Urbanistická studie Zličín – Sobín

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 94/1999


 
 


 


 


I. Souhlasí


s  urbanistickou studií Zličín – Sobín za těchto podmínek:Městská část Praha 13
  1. Požaduje zapracovat do urbanistické studie v  lokalitě Pod Zličínem konkrétní řešení


napojení navržených inženýrských sítí na stávající, včetně návrhu financování.


Při realizaci studie navrhuje zastupitelstvo následující postup:


a) zrevitalizovat Motolský potok


b) dořešit vlastnické vztahy k pozemkům


c) dořešit inženýrské sítě


d) dořešit systém komunikací
  1. Požaduje v oblasti dopravy dopracovat vyřešení kolizních míst na ulici Jeremiášova – jedná se o křižovatky Rozvadovská spojka x Jeremiášova x Lýskova, Rozvadovská spojka Jeremiášova x Bavorská, Jeremiášova x Sárská (Kopanina) x příjezdová komunikace ke Scontu.  2. Požaduje v případě rozšíření obchodního areálu Impuls (bývalé Pronto Plus)


zapracování nového příjezdu z  Jeremiášovy ulice, včetně návrhu dopravního


řešení dané křižovatky.
  1. Požaduje, aby obousměrné komunikace u navržené zástavby nových rodinných


domků měly
  1. jízdní pruhy v  šíři 6 m (2 x 3 m)  2. chodník minimální šířky 1,5 m – pouze ve výjimečných případech
  1. Požaduje dopracovat prostorové uspořádání inženýrských sítí (vodovodu,


kanalizace, plynu a slaboproudých rozvodů) v  lokalitě Pod Zličínem.II. ukládá

*


Místní radě


[MR]


KT: 31.12.99


aby v případě žádosti o prodloužení provozu betonárky Pioneer v dané lokalitě vzala v úvahu předloženou urbanistickou studii tohoto území


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 31.10.99Ing.Petru Bratskému prosazování požadavků městské části a jejich zapracování do urbanistické studie Zličín – SobínIV. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 10.07.99


v souvislosti s výstavbou vnějšího dálničního okruhu Třebonice/Zličín/Řepy požádat písemně o rozšíření výjezdů a sjezdů v části MČ P 13 “Třebonice”