Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0325/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0325/2022 ze dne 29.08.2022

16. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu ke změně smlouvy o dílo na akci „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“ uzavřené se spol. Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

II. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se spol. Z&D stavební společnost, spol. s r. o., na akci „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského“

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se spol. Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení