Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na kompletní výrobu regionálního časopisu STOP

24. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0018/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 24.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0018/2022 ze dne 24.01.2022

4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na kompletní výrobu regionálního časopisu STOP

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu ke změně smlouvy o poskytování služeb uzavřené se spol. SAMAB PRESS GROUP, a.s., (IČO 25524291) na kompletní výrobu regionálního časopisu STOP

II. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené se spol. SAMAB PRESS GROUP, a.s., (IČO 25524291) na kompletní výrobu regionálního časopisu STOP

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené se spol. SAMAB PRESS GROUP, a.s., (IČO 25524291)

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 28.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení