Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení se spol. Termotech Praha, s. r. o.

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0471/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0471/2022 ze dne 21.11.2022

18. Uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení se spol. Termotech Praha, s. r. o.

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení se spol Termotech Praha, s. r. o., za užívání pozemku par. č. 2131/88 o výměře 55 m2 v období od 1.11.2022 do 18.11.2022 bez smluvního závazku. Finanční částka, která odpovídá nájemnému za toto období činí 19.800 Kč.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi podepsat dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení