Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č.2160/128 v k.ú. Stodůlky za účelem provozování tržiště LUKA

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0121/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0121/2022 ze dne 28.03.2022

17. Uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č.2160/128 v k.ú. Stodůlky za účelem provozování tržiště LUKA

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem zpevněné plochy na pozemku parc. č. 2160/128 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Stodůlky za účelem provozování tržiště „LUKA“ a farmářských trhů. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností Bold Fusion s.r.o., IČO 09915109, na dobu určitou pěti let, od 01.04.2022 do 31.03.2027 za nájemné ve výši 257.300 Kč ročně. Tato výše nájemného se bude ročně navyšovat o inflační koeficient, vyhlašovaný ČSÚ. Nájemné bude hrazeno v pololetních splátkách.

II. ukládá

vedoucí OMBI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení