Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření nájemní smlouvy mezi FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 (pronajímatel) a ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 (nájemce)

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0359/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0359/2022 ze dne 29.08.2022

50. Uzavření nájemní smlouvy mezi FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 (pronajímatel) a ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 (nájemce)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Fakultní základní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 (pronajímatel) a Základní školou Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 (nájemce) dle předloženého návrhu

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové
• prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 13 informovat ředitele FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 o souhlasu Rady MČ Prahy 13 s podepsáním předmětné nájemní smlouvy;
• kontrasignovat předmětnou nájemní smlouvu (v souladu se zřizovací listinou pronajímatele)

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení