Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření nájemní smlouvy mezi ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 (pronajímatel) a TJ Sokol Stodůlky, z. s. (nájemce)

21. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0479/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0479/2022 ze dne 21.11.2022

26. Uzavření nájemní smlouvy mezi ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 (pronajímatel) a TJ Sokol Stodůlky, z. s. (nájemce)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 13, Klausova 2450 (pronajímatel) a TJ Sokol Stodůlky, z. s., (nájemce) dle předloženého návrhu

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové
• prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 13 informovat ředitele ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 o souhlasu Rady MČ Prahy 13 s podepsáním předmětné nájemní smlouvy ředitelem školy
• kontrasignovat předmětnou nájemní smlouvu (v souladu se zřizovací listinou pronajímatele)

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení