Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP

23. 01. 2023
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0019/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 23.01.2023

USNESENÍ číslo UR 0019/2023 ze dne 23.01.2023

10. Uzavření podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření podnájemních smluv k bytům ve vlastnictví HMP dle „Zásad“ na dobu určitou 1 roku od 1.2.2023:

– s panem XXXXX XXXXXX, byt č. 12, Arnošta Valenty 668, Praha 9,

– s paní XXXXXXX XXXXXXXX, byt č. 3, Mansfeldova 804, Praha 9,

– s panem XXXXXXX XXXXXXX, byt č. 29, Olštýnská 733, Praha 8

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat podnájemní smlouvy dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

28.02.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení