Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/001587/2022

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0080/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0080/2022 ze dne 14.03.2022

4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/001587/2022

Rada městské části

I. schvaluje

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/001587/2022 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 1.565.000 Kč pro MČ Praha 13, jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13, na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DOT/82/03/001587/2022 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 24.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení