Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/002124/2022 – Dodatek č. 2

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0423/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0423/2022 ze dne 07.11.2022

5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/002124/2022 – Dodatek č. 2

Rada městské části

I. schvaluje

návrh Dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002124/2022 mezi hlavním městem Praha a městskou části Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 1.402.000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002124/2022 mezi hlavním městem Praha a městskou části Praha 13

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 18.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení