Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volba předsedů, místopředsedů a tajemníků výborů ZMČ Praha 13 zřízených pro volební období 2022 – 2026

19. 10. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 0012/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

1. zasedání zastupitelstva MČ z 19.10.2022

USNESENÍ číslo UZ 0012/2022 ze dne 19.10.2022

12. Volba předsedů, místopředsedů a tajemníků výborů ZMČ Praha 13 zřízených pro volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo městské části

I. volí

předsedkyní výboru majetkového Yvetu Kvapilovou

II. volí

místopředsedkyní výboru majetkového Ludmilu Tichou

III. volí

tajemnicí výboru majetkového Martinu Schűrrer

IV. volí

předsedkyní výboru sociálního Petru Dymlovou

V. volí

místopředsedkyní výboru sociálního Miladu Staňkovou

VI. volí

tajemnicí výboru sociálního Blanku Vildovou

VII. volí

předsedou výboru pro Agendu 21 Víta Bobysuda

VIII. volí

místopředsedkyní výboru pro Agendu 21 Yvetu Kvapilovou

IX. volí

tajemnicí výboru pro Agendu 21 Hanu Zelenkovou

X. volí

předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost Josefa Zobala

XI. volí
místopředsedou výboru pro dopravu a bezpečnost Petra Prause

XII. volí
tajemnicí výboru pro dopravu a bezpečnost Lucii Meuerovou

XIII. volí
předsedou výboru pro evropské fondy a informatiku Vojtěcha Provazníka

XIV. volí
místopředsedou výboru pro evropské fondy a informatiku Josefa Zobala

XV. volí
tajemníkem výboru pro evropské fondy a informatiku Martina Šmída

 XVI. volí
předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Petra Prause

XVII. volí
místopředsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda

XVIII. volí
tajemníkem výboru pro výchovu a vzdělávání Jana Šafira

XIX. volí
předsedkyní výboru pro životní prostředí Ludmilu Tichou

XX. volí
místopředsedou výboru pro životní prostředí Pavla Prokeše

XXI. volí
tajemnicí výboru pro životní prostředí Janu Gilíkovou

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Tomáš Murňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení