Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volební místo č. 13042 v Třebonicích

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0325/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0325/2021 ze dne 26.07.2021

9. Volební místo č. 13042 v Třebonicích

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený dokument včetně důvodové zprávy

II. schvaluje

podnájemní smlouvu o pronájmu prostor restaurace „U Beránků“, K Třebonicím 14, Praha 5 za účelem zřízení volebního místa pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

III. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat navrhovanou podnájemní smlouvu

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 10.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení